Advokatetiske regler 

Hos

PARTNER Advokater Advokataktieselskab

Cvr.nr. 26404606

Stensbjergvej 7, 3. tv.

4600 Køge

mail@partneradvokater.dk

tlf.nr. 56 67 16 00

er alle advokater beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte reg­ler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, lndiakaj 6, 2100 København Ø - police nr. 156-08655215-14000.

Kontoret anvender ikke som udgangspunkt aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting,  men dette kan aftales i konkrete situationer direkte med kunden.

Kontorets klientkonto er hos Jyske Bank konto nr. 5035 0001188664

Garantiformuen er den danske garantiordning for indskydere og investorer som yder dækning i tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Garantiformuen er oprettet ved lov. Dækningen for privatpersoner og juridiske personer er EURO 100.000 pr. indskyder ved aftaleindskud.

Af hensyn til lovgivningen i Danmark omkring hvidvaskregler, hvor det er blevet pålagt advokater at kræve dokumentation fra kunderne, bedes du til første møde medbringe eller fremsende en kopi af en­ ten dit kørekort eller pas.

I overensstemmelse med Advokatrådets retningslinjer for beregning af advokatsalær gøres opmærk­ som på, at der i den endelige afregning af sagen tages højde for sagens værdi, sagens betydning for kunden, sagens vanskelighed, sagens udfald samt det med sagen forbundne ansvar.

Såfremt der i din sag er mulighed for at søge om offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, bistår kon­toret med at ansøge herom. Du bør derfor til første møde med advokaten medbringe din og din eventu­elle samlever/ægtefælles seneste årsopgørelse.

Kontorets betalingsbetingelser er netto 8 dage. Ved betalingsmisligholdelse beregnes renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

Skulle der mod forventning opstå uenighed om kontorets førelse af sagen, vores rådgivning eller vores afregning af udgifter og salærer, beder vi kunden om straks at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler. Såfremt vi ikke finder en fælles løsning af sagen, kan evt. klage over advokatens ad­færd eller salær rettes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx)

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskeloven), er vi forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Krimi­nalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har funder sted.


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.