8. september 2022

Hvad bør den simple ansættelseskontrakt indeholde – og 5 gode råd til kontrakten

Mindstekravene til den simple ansættelseskontrakt

I det følgende vil vi udpensle hvad den simple ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde – til sidst vil vi give 5 gode råd til indholdet af ansættelseskontrakten.

Kravene følger af den såkaldte ansættelsesbevislov, som du som arbejdsgiver skal opfylde, hvis dine ansatte arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen, og ansættelsen har løbet i mere end 1 måned.

Loven er indført med henblik på at sikre, at lønmodtageren har bevis for sin ansættelse, og hvad ansættelsen indebærer.

Konsekvensen ved ikke at opfylde lovens krav, vil indebære en risiko for at skulle yde godtgørelse til den ansatte.  I alvorlige tilfælde kan du blive pålagt at udbetale godtgørelse for helt op til 20 ugers løn til den ansatte.

Måden du – som arbejdsgiver – opfylder kravene til loven, er at give den ansatte en skriftlig ansættelseskontrakt, hvor de 10 punkter, som følger af vores nedenstående tjekliste, som minimum indgår:

Tjekliste til ansættelseskontrakten

 1. Er navne og adresser på såvel lønmodtager som arbejdsgiver anført?

 2. Er arbejdsstedets beliggenhed særskilt beskrevet? Hvis der ikke kan fastsættes, så skal der anføres et sted hvor det hovedsageligt udføres, eller oplysning om, at det udføres på forskellige steder. Desuden skal hovedsædet eller arbejdsgivers adresse anføres.

 3. Er der en beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori?

 4. Er ansættelsens begyndelsestidspunkt anført?

 5. Hvis der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse, er den forventede varighed af ansættelsesforholdet anført?

 6. Fremgår lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie?

 7. Fremgår såvel lønmodtagerens som arbejdsgivers opsigelsesvarsel? Eller er der blevet henvist til reglerne herom?

 8. Fremgår den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsens påbegyndelse? Heri skal også tillæg og andre løndele fremgå (f.eks. pensionsbidrag og evt. kost og logi). Desuden skal lønnens udbetalingsterminer fremgå.

 9. Er den normale daglige eller ugentlige arbejdstid angivet?

 10. Er der angivet hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet? Hvis der er tale om overenskomst eller aftale indgået uden for virksomheden, skal det desuden fremgå hvem disse parter er.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kontrakter konkret opfylder et eller flere punkter i tjeklisten, så send en forespørgsel til din advokat.

Om ændringer af vilkår i ansættelseskontrakten

Ved enhver ændring af en eller flere punkter som fremgår af tjeklisten, så skal der, hurtigst muligt (og senest 1 måned) efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, fremsendes en skriftlig besked herom til lønmodtageren.

Dette gælder dog ikke ved ændringer, som er sket på baggrund af love eller administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som kan regulere punkt 1-5 og 10 i tjeklisten.

Hvis ændringen er væsentlig, skal du i givet fald udarbejde et særskilt tillæg til ansættelseskontrakten.

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt en ændring er væsentlig, så vil din advokat hurtigt kunne udrede dette for dig.


Den perfekte kontrakt overfor den simple ansættelseskontrakt

Den simple ansættelseskontrakt er dog, som nævnt det absolutte minimum til hvad en aftale bør indeholde.

Du bør derfor rådføre dig med en advokat for at få afdækket dine konkrete behov til en ansættelseskontrakt.

Fordi jo mere præcis, uddybende og klar ansættelseskontrakten er, desto mindre risici er der for, at der senere vil opstå tvister mellem dig og den ansatte. Tvister opstår, som regel enten fordi kontrakten ikke er tilstrækkelig klar, eller en given situation slet ikke reguleres i kontrakten. Den perfekte kontrakt er på den måde, den klare kontrakt, hvor alle risici vil blive imødekommet, så konflikter undgås eller løses efter hvad der står i kontrakten.

En erfaren advokat vil kunne afdække dette for dig.

Hvad der yderligere komplicerer ansættelser er, at der desuden kan gælde specifikke regler eller overenskomster i branchen, eller ved selve typen af ansættelsen. Du skal derfor have for øje, at der kan være yderligere krav til indholdet af ansættelseskontrakten end udgangspunktet i tjeklisten.

Du kan altid kontakte din advokat, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der sætter krav til dine ansættelseskontrakter – og hvad disse krav nærmere indebærer.  

5 tips til indholdet af ansættelseskontrakten

 1. Brug vores tjekliste til at se om du opfylder minimumskravene til ansættelsesbeviset. Men vær opmærksom på, og undersøg om der gælder andre pligter i andre regler for branchen eller ved den konkrete type af ansættelse.

 2. Vær proaktiv ved kommende lovændringer. Opsøg en advokat, der vil overvåge kommende og aktuelle ændringer i lovgivningen, som kan være udslagsgivende for dig. Den bedste måde at undgå konflikter om ansættelseskontrakten, er at foregribe og aftale sig ud af de mulige problemer.

 3. Søg råd om hvad de konkrete ændringer i lovgivningen kan få af konsekvenser, hvis de berører din og dine ansattes dagligdag. F.eks. blev det med indførelsen af den såkaldte vanvidsbilistregel, hvor myndighederne har beføjelser til at konfiskere tredjemands bil – f.eks. firmabilen eller leasede køretøjer. Her kan det nemlig være en god ide at skrive et tillæg til ansættelseskontrakten, som regulerer jeres indbyrdes retsstilling ved f.eks. konfiskation af firmabilen efter den ansattes brug.

 4. I tilknytning til 2. råd, så skal du vær opmærksom på kravene til ændringer af ansættelsesvilkårene og rådfør dig med en advokat for om ændringen kræver et tillæg til ansættelseskontrakten.

 5. Rådfør dig med din advokat for at afdække dine konkrete behov og særlige omstændigheder. Ansættelsesretten er kompliceret. Men med den rette rådgivning kan du bruge ansættelseskontrakten til at gøre din arbejdsplads mere attraktiv, sikre dig mod langstrakte konflikter og tabet af ellers essentielle medarbejdere, som måske kunne have været undgået med den rette rådgivning til udarbejdelsen af ansættelseskontrakten.
Steen Witthøfft

advokat (H), partner

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig på tlf. 56 67 16 01 eller skriv til min mail stw@partneradvokater.dk


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.