10. maj 2021

Dette skal man være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte til kapitalejere

Du kan udlodde udbytte på to måder, enten som ordinært udbytte eller ekstraordinært udbytte.

Ved ordinært udbytte er det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og direktionen i selskaber, der alene har en direktion) ansvarlig for, at der stilles forslag om udlodning af udbyttet. Beslutningen om ordinært udbytte må alene træffes på den ordinære generalforsamling på baggrund af årsrapporten, som godkendes på generalforsamlingen.

Ved ekstraordinært udbytte har kapitalejerne mulighed for at trække overskud ud af selskabet uafhængigt af den ordinære generalforsamling.

Hvis man udlodder udbytte som led i den ekstraordinære generalforsamling, skal det ske på baggrund af den senest aflagte årsrapport eller en mellembalance, alt efter det centrale ledelsesorgans skøn.

Udlodning af ekstraordinært udbytte kan enten besluttes af generalforsamlingen selv, eller generalforsamlingen kan bemyndige ledelsen til at træffe beslutning herom.

Man skal dog være opmærksom på, at der først kan udloddes udbytte, efter at selskabet har indgivet den første årsrapport.

Særlige krav som man skal være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte

Kravene for udlodning af ekstraordinært udbytte er vigtige at kende til, idet udbyttet skal betales tilbage med tillæg af renter, såfremt udlodningen ikke er gennemført og besluttet i overensstemmelse med selskabslovens regler.  

Inden beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte, skal man være klar over, at det centrale ledelsesorgan har ansvaret for, at der ikke udbetales mere, end hvad der er økonomisk forsvarligt for selskabet, idet selskabet skal have tilstrækkelige midler til virksomhedens almindelige daglige drift.

Som ekstraordinært udbytte kan man kun benytte midler, som kan anvendes ved udlodning af ordinært udbytte samt overskud og frie reserver, som er opstået eller frigjort efter perioden, hvor den seneste aflagte årsrapport er udarbejdet, såfremt det konkrete beløb ikke er udloddet eller forbrugt i forvejen.

Udlodningen kan også ske i andre værdier end kontanter, hvilket dog kræver at selskabets revisor udarbejder en vurderingsberetning, eller at selskabets ledelse udarbejder en ledelseserklæring.  

Kravene er anderledes alt efter selskabstype

For aktieselskaber skal en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte altid vedlægges en balance.

Det centrale ledelsesorgan er ansvarlig for at vurdere, om det er forsvarligt at vedlægge balancen fra den seneste årsrapport, eller om der skal udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for at gennemføre udlodningen.

Det er dog et krav, at der skal udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed, såfremt beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i selskabets seneste godkendte årsrapport.

Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i generalforsamlingsreferat

Hvis det centrale ledelsesorgan beslutter, at der skal udloddes udbytte til kapitalejerne, skal denne beslutning optages i selskabets generalforsamlingsreferat.  

Den udarbejdede balance og eventuelle mellembalance skal ligeledes vedlægges beslutningen om udlodning, da disse bilag dokumenterer grundlaget for beslutningen.

Det kan være hensigtsmæssigt af hensyn til ledelsens ansvar at vedlægge de overvejelser om økonomisk forsvarlighed, som ledelsen har gjort sig, i forbindelse med beslutningen om udlodning af udbytte.

Hos PARTNER Advokater er vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker juridisk bistand eller har spørgsmål i forbindelse med udlodning af udbytte.

advokatfuldmægtig

Andreas R. Jedig

stud.jur.

Ahmet Karaca


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.